Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DLA SKLEPU INTERNETOWEGO MIROSŁAW WRÓBEL SP. Z O.O.
 
Niniejszy dokument (tj. Polityka Prywatności) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego prowadzonego przez spółkę pod firmą Mirosław Wróbel sp. z o.o., który znajduje się pod adresem https://czesci-wrobel.iai-shop.com/ (dalej jako: Sklep Internetowy). Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące jego treści – zachęcamy do kontaktu z nami!
 
Kto jest Administratorem moich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), jest Mirosław Wróbel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-610 Wrocław) przy ul. Granicznej 4a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146989, NIP: 894-264-89-23, BDO: 000024512 (dalej: Administrator).
 
Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator zatrudnił Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@wrobel.mercedes-benz.pl
 
Czy muszę przekazywać Administratorowi moje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych Administratorowi nie stanowi obowiązku. Jeżeli jednak:
·       zamierzasz zawrzeć z Administratorem umowę, to odmowa podania przez Ciebie danych obejmujących m.in. Twoje imię i nazwisko oraz adres (oraz inne dane ujęte w formularzu jako obowiązkowe), uniemożliwi zawarcie tej umowy i jej wykonanie;
·       chcesz otrzymywać newsletter prowadzony przez Administratora w formie e-mailowej lub sms, to brak przekazania Administratorowi Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu uniemożliwi przesłanie Ci tego newslettera;
·       zależy Ci na kontakcie z Administratorem i uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytanie lub wyrażony wniosek, to brak przekazania danych kontaktowych uniemożliwi ustosunkowanie się do Twojego zapytania.
 
Jaki jest cel przetwarzania moich danych i jak długo będą one przetwarzane?
Twoje dane osobowe będą przez przetwarzane przez Administratora w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne, a także przez następujące okresy czasu:
 

CELE PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz prowadzenie statystyk dot. Sklepu Internetowego i analizy jego funkcjonalności. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, a także podejmowaniu działań w celu poprawy jego funkcjonalności. Dane przechowywane są do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń. Terminy przedawnienia określone są treścią przepisów prawa.
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem, co stanowi również świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat).
Rozpatrywanie reklamacji i skarg (kontakt bezpośrednio z Klientem Sklepu Internetowego w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, lub kontakt z pracownikami i współpracownikami klientów. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO - przetwarzanie ma związek z zawartą przez Strony umową, a prawnie uzasadnione interesy Administratora wyrażają się w udzieleniu odpowiedzi na skierowane zapytania Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat).
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi (pracowników/współpracowników klientów/potencjalnych klientów). Artykuł 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający się dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami. Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat).
Archiwizacja dokumentacji (np. umowy, dokumenty rozliczeniowe). art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne by wykonać obowiązki prawne wynikające z ustawy o rachunkowości (art. 74 ust. 2). Okres zależny jest od przepisów prawa, a jeśli go nie wskazano wynosi 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający się w podejmowaniu działań w ramach marketingu bezpośredniego   Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat).
 
Administrator nie będzie jednak przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
Newsletter art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez zapisanie się na newsletter Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych w tym celu.

 
Komu przekazywane są moje dane?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do podmiotów trzecich w zakresie w jakim będzie to miało związek z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 
 
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych;
  • prawo sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo wycofania udzielonych zgód (przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
  • prawo do żądania przeniesienia danych: w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i/lub dla celów statystycznych, marketingu bezpośredniego w tym profilowania, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją sytuację.

 
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem.
 
Zaznaczamy, że masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Czy Polityka Prywatności może ulec zmianie?
Polityka Prywatności ulec może zmianie, ale jej aktualna treść zawsze dostępna będzie w Sklepie Internetowym.
 
 
 

Dbamy o Twoją prywatność

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj”.

Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookie oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej cookies. Korzystanie z plików cookie we wskazanych powyżej celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Mirosław Wróbel Sp. Z o.o.

Zaakceptuj
pixel